RNA干扰技术是本世纪来生命科学研究的重大突破之一,不仅是基因功能研究和基因治疗领域的重要研究手段,也迅速成为全球生物医药领域的一个快速成长的方向,同时也引领RNA成为近年生命科学研究近年的热点。核酸技术研究室致力于RNA干扰尤其小核酸(siRNA)的应用基础及转化医学研究。研究范围包括:1)包括小核酸的特异性、稳定化、高效化研究的siRNA应用基础研究;2)基于创新分子以及对siRNA入胞、入RISC复合体研究的siRNA的高效、靶向给药的系统研究;3)miRNA对靶基因的选择性 (特异性)以及功能研究;4)ncRNA和其他基因在心血管疾病中的功能;5)siRNA药物的应用研究。

实验室主任(PI): 梁子才 教授 Ph.D. Email: liangz@pku.edu.cn

实验室副主任(Co-PI): 曹慧青 副研究员 M.D., Ph.D Email: caohuiqing@pku.edu.cn

实验室副主任(行政): 王晓霞 M.Sc. E-mail: wxxia@pku.edu.cn

实验技术员: 蔡恬静 E-mail: tianjingcai0521@126.com

研究生:黄唯燕、黄渊余、杨峰、郑洁、张雷、江倩、周肖、孟醒、程强、郑书全、韩晓蕊

客座学生: 赵德尧、宋欣韵、吴一荻 

梁子才教授部分代表文章:

Huang Y, Lin D, Jiang Q, Zhang W, Guo S, Xiao P, Zheng S, Wang X, Chen H, Zhang HY, Deng L, Xing J, Du Q, Dong A, Liang Z. Biomaterials. 2012 , 33(18):4653-64.

Yang F, Yi F, Zheng Z, Ling Z, Ding J, Guo J, Mao W, Wang X, Wang X, Ding X, Liang Z, Du Q. RNA Biol. 2012 , 9(1):110-6.

Lin D, Huang Y, Jiang Q, Zhang W, Yue X, Guo S, Xiao P, Du Q, Xing J, Deng L, Liang Z*, Dong A*. Biomaterials. 2011, 32(33): 8730-42.

Wei Z, Zhao D, Li X, Wu M, Wang W, Huang H, Wang X, Du Q, Liang Z*, Li Z*. Anal Chem. 2011, 83(15): 5881-7.

Guo S, Huang Y, Zhang W, Wang W, Wei T, Lin D, Xing J, Deng L, Du Q, Liang Z*, Liang XJ*, Dong A*. Biomaterials. 2011, 32(18): 4283-92.

Huang Y, Hong J, Zheng S, Ding Y, Guo S, Zhang H, Zhang X, Du Q*, Liang Z*. Mol Ther. 2011, 19(2): 381-5.

Huang H, Wei Z, Huang Y, Zhao D, Zheng L, Cai T, Wu M, Wang W, Ding X, Zhou Z, Du Q*, Li Z*, Liang Z*. Lab Chip. 2011, 11(1): 163-72.

Hong J, Huang Y, Li J, Yi F, Zheng J, Huang H, Wei N, Shan Y, An M, Zhang H, Ji J, Zhang P, Xi Z*, Du Q*, Liang Z*.FASEB J. 2010 , 24(12):4844-55.

Guo S, Huang Y, Jiang Q, Sun Y, Deng L, Liang Z, Du Q, Xing J, Zhao Y, Wang PC, Dong A, Liang XJ. ACS Nano. 2010, 4(9):5505-11.

Xiong J, Du Q, Liang Z*. Oncogene. 2010, 29(35):4980-8.

Xiong J, Yu D, Wei N, Fu H, Cai T, Huang Y, Wu C, Zheng X, Du Q*, Lin D*, Liang Z*. FEBS J. 2010, 277(7):1684-94.

Huang H, Qiao R, Zhao D, Zhang T, Li Y, Yi F, Lai F, Hong J, Ding X, Yang Z, Zhang L, Du Q*, Liang Z*. Nucleic Acids Res. 2009, 37(22):7560-9.

Xue Y, Petrovic N, Cao R, Larsson O, Lim S, Chen S, Feldmann HM, Liang Z, Zhu Z, Nedergaard J, Cannon B, Cao Y. Cell Metab. 2009, 9(1):99-109.

Dahlgren C, Zhang HY, Du Q, Grahn M, Norstedt G, Wahlestedt C, Liang Z*. Nucleic Acids Res. 2008 , 36(9):e53.

Hong J, Wei N, Chalk A, Wang J, Song Y, Yi F, Qiao RP, Sonnhammer EL, Wahlestedt C, Liang Z*, Du Q*. Biochem Biophys Res Commun. 2008, 368(3):703-8.

Chen M, Du Q, Zhang HY, Wang X, Liang Z*. Expert Rev Mol Diagn. 2007, 7(3):281-91.

Gao Y, Sun L, Dong J, Xu X, Shu Y, Chen M, Yin L, Liang Z*, Jin Q*. Antivir Ther. 2006, 11(4):431-8.

Zhang HY, Du Q, Wahlestedt C, Liang Z*. RNA Interference with chemically modified siRNA. Curr Top Med Chem. 2006, 6(9):893-900.

Katayama S, Tomaru Y, Kasukawa T, Waki K, Nakanishi M, Nakamura M, Nishida H, Yap CC, Suzuki M, Kawai J, Suzuki H, Carninci P, Hayashizaki Y, Wells C, Frith M, Ravasi T, Pang KC, Hallinan J, Mattick J, Hume DA, Lipovich L, Batalov S, Engstr?m PG, Mizuno Y, Faghihi MA, Sandelin A, Chalk AM, Mottagui-Tabar S, Liang Z, Lenhard B, Wahlestedt C; RIKEN Genome Exploration Research Group; Genome Science Group (Genome Network Project Core Group); FANTOM Consortium. Science. 2005 Sep 2;309(5740):1564-6.

Du Q*, Thonberg H, Wang J, Wahlestedt C, Liang Z*. Nucleic Acids Res. 2005, 33(5):1671-7.

Elmén J, Thonberg H, Ljungberg K, Frieden M, Westergaard M, Xu Y, Wahren B, Liang Z, ?rum H, Koch T, Wahlestedt C. Nucleic Acids Res. 2005 Jan 14;33(1):439-47.

Chen M, Zhang L, Zhang HY, Xiong X, Wang B, Du Q, Lu B, Wahlestedt C, Liang Z*. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005, 102(7):2356-61.

曹慧青副研究员部分代表文章:

Zhao L, Yang F, Xu K, Cao H, Zheng GY, Zhang Y, Li J, Cui H, Chen X, Zhu Z, He H, Mo X, Kennedy BK, Suh Y, Zeng Y, Tian XL. Aging Cell. 2012 Dec;11(6):1094-101

Zeng Y, Cheng L, Chen H, Cao H, Hauser ER, Liu Y, Xiao Z, Tan Q, Tian XL, Vaupel JW. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1285-99

Li Y, Wang WJ, Cao H,Lu J, Wu C, Hu FY, Guo J, Zhao L, Yang F, Zhang YX, Li W, Zheng GY, Cui H, Chen X, Zhu Z, He H, Dong B, Mo X, Zeng Y, Tian XL. Hum Mol Genet. 2009 Dec 15;18(24):4897-904(co-first author)

Wang D, Liu Z, Li Q, Karpurapu M, Kundumani-Sridharan V, Cao H, Dronadula N,Rizvi F, Bajpai AK, Zhang C, Müller-Newen G, Harris KW, Rao GN. Circ Res. 2007 Mar 30;100(6):807-16.

Feng Y, Cao HQ, Liu Z, Ding JF, Meng XM. Gen Physiol Biophys. 2007 Jun;26(2):104-9.

Cao H, Dronadula N, Rizvi F, Li Q, Srivastava K, Gerthoffer WT, Rao GN. Circ Res. 2006 Apr 14; 98(7):913-22

Cao H, Dronadula N, Rao GN. Am J Physiol cell physiol. 2006 Jan;290(1):C172-82.

Zhang B, Cao H, Rao GN. Cancer Res. 2005 Aug 15;65(16):7283-91.

Zhang B, Cao H, Rao GN. J.Biol.Chem . 2006 Jan 13;281(2):905-14.

Dronadula N, Liu Z, Wang C, Cao H, Rao GN. J Biol Chem. 2005, 28;280(4):3112-20.

研究室地址:缅甸腾龙国际官网新生命科学大楼239室

联系电话:010-62750799, 010-62750683, 010-62760308